Användarvillkor

1. Inledning

Dessa användarvillkor gäller för kunder som använder tjänsten Vethem, www.vethem.se eller appen Vethem, (nedan benämnt ”Webbplatsen”), som tillhandahålls av Vethem Sweden AB, org.nr 559132-0451 (”Vethem Sweden AB”). Genom att skapa och registrera ett konto för att använda tjänsterna på Webbplatsen ingår du som kund ett bindande avtal med Vethem Sweden AB.

Webbplatsen är en internetbaserad veterinärtjänst som tillhandahåller tjänster via Webbplatsen för kunder som registrerar sig som innehavare av ett konto. Genom Webbplatsen kan du boka tid hos en legitimerad och erfaren veterinär för att ta del av djurvård i form av ett videomöte, samt ta del av information om olika djurbeteenden, sjukdomar och dess symptom.

Vethem är en teknisk plattform som möjliggör för användare att träffa en veterinär. Vethem är ingen vårdgivare och bär inte ansvar för de undersökningar eller andra tjänster som utförs under ett videomöte. Ansvaret ligger hos veterinären. Alla veterinärer på Vethem har ansvarsförsäkring. De tjänster du tar del av på Webbplatsen bör ses som ett komplement till traditionell djurvård.

Vethem erbjuder även möjligheten för dig som djurägare att föra journal över ditt djurs hälsa och skapa påminnelser/notiser för att dokumentera djurets hälsa kontinuerligt. Du kommer att kunna skapa dokumentation både skriftligen och med bilder. Den dokumentation du skapar kommer att sparas av Vethem. Informationen kan komma att delas med utomstående parter, men i anonym form. Det kommer inte vara möjligt att identifiera varken djuret eller användaren.

För att skapa ett konto på Webbplatsen behöver du acceptera dessa användarvillkor. När du skapat ett konto har du därför gått med på dessa användarvillkor.

Du kommer innan mötet startar få möjlighet att skriftligt beskriva samt samt bifoga bilder på djurets symtom. Under videomötet kommer du få fler möjligheter att tillsammans med veterinären fördjupa er i djurets sjukdomstillstånd. Därefter kommer veterinären att föreslå behandlingsåtgärder.

Du ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registreringen av ditt konto är korrekta och du ansvarar för att uppgifterna vid var tid är uppdaterade och aktuella. Du ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken du önskar att Vethem ska kunna kontakta dig när och om det behövs.

Dessa användarvillkor, samt eventuella andra instruktioner och information kring tjänsten finns tillgängliga på Webbplatsen.

2. Villkorsändring

Vethem förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen. Det kan till exempel avse ändringar som kan innebära att dessa användarvillkor påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Webbplatsen. För det fall Vethem Sweden AB:s förändring av Webbplatsen eller användarvillkoren är till väsentlig nackdel för dig har du rätt att begära att Vethem avregistrerar ditt konto, varvid du har rätt till återbetalning av eventuellt inbetalt belopp avseende inbokat videomöte som ännu inte nyttjats.

3. Allmänt om konto och webbplatsen

För att använda tjänsterna via Webbplatsen ska du vara 18 år eller äldre.

Genom att registrera ett konto på Webbplatsen, bekräftar och accepterar du att dina kontaktuppgifter kan användas av Vethem för att kontakta dig via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Erbjudanden kan även komma från partners till Vethem – via våra kanaler. Du har rätt att avregistrera dig specifikt för denna kommunikation. Vethem ska utan dröjsmål avregistrera ditt konto.

Ditt konto får endast utnyttjas av dig och du får inte överlåta eller upplåta ditt konto till andra användare. Du är ansvarig för alla handlingar, inklusive information du publicerar, på ditt konto. Vethem tar inte ansvar för missbruk av ditt konto eller dess konsekvenser.

4. Tillgänglighet

Vethems målsättning är att alltid – dygnet runt – ge dig tillgång till ditt konto, dina journaler och din information.

5. Ansvar och begränsningar 

Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls via den, tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig utan några utfästelser eller garantier av något slag. Vethem ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till användning av användandet av webbplatsen eller dess innehåll.

  • Vethem ansvarar enbart för driften av Webbplatsen infattande tillhandahållande av videomöten mellan dig och Veterinär samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls på Webbplatsen av Vethem.
  • Vethem ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Veterinären ger dig i videomöte eller i skrift via Webbplatsen.
  • Vethem ansvarar inte för felbehandling i ett enskilt ärende, ansvaret för behandling föreligger mellan Veterinär och dig.
  • På webbplatsen kan det finnas länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls som hjälp för besökaren. Vethem tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i information eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.
  • Vethems ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande 10 000 kronor. Vethem svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.
  • Vethem är ej ett apotek och förmedlar som bolag självt inga läkemedel, varken receptfria eller receptbelagda. Försörjningen av apoteksrelaterade varor och läkemedel ombesörjs av Vethems samarbetspartner.

Om du har problem med eller är missnöjd med Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls där kan du vända dig till support@vethem.seoch/eller välja att sluta använda Webbplatsen. Om du anser att Veterinären har gjort en felbehandling, ska du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

6. Immatriella rättigheter m.m.

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Vethem. Det är inte tillåtet att beskära, byta färg på eller ändra logotypen på något sätt. Samtliga varumärken, logotyper, symboler, bilder och andra kännetecken tillhör Vethem om inte annat anges.

Om inte annat uttryckligen anges är det tillåtet att kopiera, skriva ut och sprida publicerade dokument på webbplatsen, förutsatt att:

  • det är för rent privat och icke-kommersiellt bruk
  • det uteslutande görs i informationssyfte
  • hänvisning till Vethem sker när dokumentet används

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen från denna webbplats i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från Vethem webbplatser kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. Vethem kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av Vethems immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot användarvillkoren, vara brottsligt. Vethem förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Vethems immateriella rättigheter.

Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig, tillhör dig. Vethem och Veterinären har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Det innebär bland annat att Vethem och/eller Veterinären har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till annan vårdgivare vid exempelvis remiss. Vethem använder inte bilder och videomaterial som tillhandahållits av dig i annat syfte än att tillhandahålla tjänster till dig. Vethem förbehåller sig rätten att spela in videomöten i kvalitets- och utbildningssyfte. Vi sparar videosamtal som förmedlas via Vethem i upp till 30 dagar.

7. Otillåten användning och information

Vethem kan komma att vidta åtgärder mot otillåten användning av konton och Webbplatsen, bl.a. genom att när som helst utan förvarning och ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av ditt konto, ta bort information från Webbplatsen eller vidta andra åtgärder för att skydda Webbplatsens renommé och tillförlitlighet.

Om du brutit mot dessa användarvillkor eller gällande rätt, eller använt Webbplatsen på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Vethem skadeslöst från all skada som Vethem orsakats.

8. Avbeställning av videomöte

Fram till och med 60 minuter innan dess att ett inbokat videomöte ska äga rum kan du kostnadsfritt avbeställa videomötet. Du har då rätt till återbetalning av redan betalat belopp för videomötet. Ibland kan tekniska svårigheter fördröja återbetalning i uppemot 14 dagar.

Du har inte rätt till återbetalning av redan betalat belopp för drop-in mötestider som avbokats eller inbokat videomöte som avbokats senare än 60 minuter innan dess att videomötet ska äga rum.

9. Avregistrering och avstängning

Användarvillkoren gäller så länge du har ett konto registrerat hos Vethem. Om du inte längre vill vara bunden vid användarvillkoren måste du avsluta ditt konto. Avslutar du ditt konto ska Vethem skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som Vethem enligt lag har en skyldighet att spara. Om du bryter mot dessa användarvillkor eller andra policys har Vethem rätt att omedelbart stänga av ditt konto. Information angående dig som lagrats ska även skyndsamt tas bort. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd från Vethem om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

10. Priser och betalning

Priser och avgifter för videomöte med Veterinär via Webbplatsen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår på Webbplatsen.

Betalning för videomöte via Webbplatsen sker i förtid innan mötet påbörjas. Du kan inte påbörja videomöte med Veterinären innan dess att betalning erlagts.

11. Behandling av personuppgifter

Du samtycker till att Vethem behandlar personuppgifter, som lämnas av dig i samband med att du registrerar ett konto, på det sätt som framgår nedan. Sådana personuppgifter är t.ex. uppgifter avseende namn, personnummer, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress och IP-adress samt personuppgifter som lämnas i samband med möten mellan dig och Veterinären. Sådana personuppgifter behandlas i syfte att Vethem ska kunna tillhandahålla dig de tjänster via Webbplatsen som du valt att utnyttja vid skapande av konto. Personuppgifterna kan också komma att användas av Vethem som underlag för administration av dina åtaganden, analyser i verksamheten, utveckling av produkter och direktmarknadsföring via olika medier, så som e-post. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Veterinären eller ditt angivna försäkringsbolag.

Vethem är personuppgiftsansvarigt för personuppgifter som du tillhandahåller på ditt konto, och du kan när som helst vända dig till Vethem för att få information om vilka personuppgifter som behandlas, för att rätta eventuella felaktiga uppgifter, skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål samt för att instruera Vethem att sluta att behandla personuppgifterna i framtiden.

Vethem är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som tillhandahålls från Veterinär och dennes konto samt information från videomöten och Vethem åtar sig att behandla berörda personers personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och Veterinärs instruktioner samt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda de uppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

12. Tvist

Vid tvist mellan parterna ska svensk rätt äga tillämpning och avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. Kontakta oss

Vill du få kontakt med Vethem Sweden AB kan du skicka ett mail till vår kundtjänst på support@vethem.se. Kontaktuppgifter går också att finna på Webbplatsen.

×

Vi använder oss av cookies. Mer info