Användarvillkor

1. Inledning

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för kunder som använder tjänsten Agria Vårdguide, genom appen Agria Vårdguide, (”Appen”), som tillhandahålls av Agria Vet Guide AB, org.nr 559132-0451 (”Agria”). Genom att skapa och registrera ett konto för att använda tjänsterna i Appen ingår du som kund ett bindande avtal med Agria. Användarvillkoren finns tillgängliga i Appen.

Appen är en internetbaserad veterinärtjänst som tillhandahåller tjänster via Appen för kunder som registrerar sig som innehavare av ett konto. Genom Appen kan du boka tid hos en legitimerad och erfaren veterinär eller etolog (tillsammans ”Veterinär” ) för att ta del av djurvård i form av ett möte, samt ta del av information om olika djurbeteenden, sjukdomar och dess symptom.

Appen är en teknisk plattform som möjliggör för användare att träffa en veterinär. Agria är ingen vårdgivare, utan förmedlar endast de råd och den vård som ges av Veterinären till dig. Agria bär inte något som helst ansvar för de undersökningar eller andra medicinska tjänster som utförs inom ramen för ett möte. Ansvaret ligger hos veterinären. Alla veterinärer i Appen har ansvarsförsäkring. De tjänster du tar del av i Appen bör ses som ett komplement till traditionell djurvård.

Appen erbjuder även möjlighet för dig som djurägare att föra journal över ditt djurs hälsa och skapa påminnelser/notiser för att dokumentera djurets hälsa kontinuerligt. Du kommer att kunna skapa dokumentation både skriftligen och med bilder. Den dokumentation du skapar kommer att sparas av Agria. Informationen kan komma att delas med utomstående parter, men i anonym form. Det kommer inte vara möjligt att identifiera varken djuret eller användaren.

För att skapa ett konto i Appen behöver du acceptera Användarvillkoren. När du skapat ett konto har du därför gått med på Användarvillkoren.

Du kommer innan mötet startar få möjlighet att skriftligt beskriva samt samt bifoga bilder på djurets symtom. Under mötet kommer du få fler möjligheter att tillsammans med veterinären fördjupa er i djurets sjukdomstillstånd. Därefter kommer veterinären att föreslå behandlingsåtgärder.

Du ansvarar för att de uppgifter som lämnas vid registreringen av ditt konto är korrekta och du ansvarar för att uppgifterna vid var tid är uppdaterade och aktuella. Du ska uppge den e-postadress och telefonnummer till vilken du önskar att Agria ska kunna kontakta dig när och om det behövs.

2. Villkorsändring

Agria förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra funktionen av Appen. Det kan till exempel avse layout, innehåll eller funktionalitet och kan innebära att Användarvillkoren påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen och/eller epost. Vid var tid gällande villkor kan erhållas i Appen. För det fall Agrias förändring av Appen eller Användarvillkoren är till väsentlig nackdel för dig har du rätt att begära att Agria avregistrerar ditt konto, varvid du har rätt till återbetalning av eventuellt inbetalt belopp avseende inbokat möte som ännu inte nyttjats.

3. Allmänt om konto och Appen

För att använda tjänsterna via Appen ska du vara 18 år eller äldre.

Genom att registrera ett konto i Appen, bekräftar och accepterar du att dina kontaktuppgifter kan användas av Agria för att kontakta dig via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Erbjudanden kan även komma från partners till Agria – via våra kanaler. Du har rätt att avregistrera dig specifikt för denna kommunikation varvid Agria utan dröjsmål ska avregistrera ditt konto.

Ditt konto får endast utnyttjas av dig och du får inte överlåta eller upplåta ditt konto till andra användare. Du är ansvarig för alla handlingar, inklusive information du publicerar, på ditt konto. Agria tar inte ansvar för missbruk av ditt konto eller dess konsekvenser och eventuella skador därav.

Du ansvarar för att ditt konto används i enlighet med Användarvillkoren, andra villkor som anges i Appen samt vid var tid gällande rätt. Om du publicerar information i Appen ansvarar du ensam för innehållet däri.

4. Tillgänglighet

Agrias målsättning är att alltid – dygnet runt – ge dig tillgång till ditt konto, dina journaler och din information. Appen kan dock på grund av tekniska komplikationer eller på grund av planerat och i Appen aviserat underhåll vid tillfällen vara otillgänglig.

5. Ansvar och begränsningar 

Appen och de tjänster som tillhandahålls via den, tillhandahålls i befintligt skick och som tillgänglig utan några utfästelser eller garantier av något slag. Agria ansvarar under inga omständigheter för direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra skador som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till användandet av Appen eller dess innehåll.
  • Agria ansvarar enbart för driften av Appen infattande tillhandahållande av möten mellan dig och Veterinär samt därmed tillhörande tjänster, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls i Appen av Agria.
  • Agria ansvarar inte för vård, information eller rekommendation som Veterinären ger dig i möte eller i skrift via Appen.
  • Agria ansvarar inte för felbehandling i ett enskilt ärende, ansvaret för behandling föreligger mellan Veterinär och dig.
  • I Appen kan det finnas länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part. Sådana länkar tillhandahålls som hjälp för besökaren. Agria tar inget ansvar för innehåll, korrekthet i information eller sekretessrutiner på sådana webbplatser.
  • Agrias ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande 10 000 kronor. Agria svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador. Agria ersätter dock inte sådan skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Agrias kontroll och som Agria skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Agria inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. 
  • Agria är ej ett apotek och förmedlar som bolag självt inga läkemedel, varken receptfria eller receptbelagda. Försörjningen av apoteksrelaterade varor och läkemedel ombesörjs av Agrias samarbetspartner.
Om du har problem med eller är missnöjd med Appen och de tjänster som tillhandahålls där kan du vända dig till vår kundtjänst på www.agria.se/kontakta-oss och/eller välja att sluta använda Appen. Om du anser att Veterinären har gjort en felbehandling, ska du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

6. Immatriella rättigheter m.m.

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Agrias varumärke, firma och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Agria i Appen, såsom men inte begränsat till Användarvillkoren, tillhör Agria (eller i förekommande fall Agrias licensgivare) med ensamrätt. Det är inte tillåtet att beskära, byta färg på eller ändra logotypen på något sätt. Samtliga varumärken, logotyper, symboler, bilder och andra kännetecken tillhör Agria om inte annat anges.

Om inte annat uttryckligen anges är det tillåtet att kopiera, skriva ut och sprida publicerade dokument i Appen, förutsatt att:

  • det är för rent privat och icke-kommersiellt bruk
  • det uteslutande görs i informationssyfte
  • hänvisning till Agria sker när dokumentet används

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen från Agria i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från Agria kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. Agria kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Du bekräftar och accepterar att otillåten användning av Agrias immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Användarvillkoren, vara brottsligt. Agria förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Agrias immateriella rättigheter.

Äganderätt och upphovsrätt till bilder och videomaterial som tillhandahålls av dig, tillhör dig. Agria och Veterinären har dock rätt att använda sådana bilder och videomaterial för att kunna tillhandahålla tjänster till dig. Det innebär bland annat att Agria och/eller Veterinären har rätt att lagra och kopiera, samt kan komma att tillhandahålla, sådana bilder och videomaterial till annan vårdgivare vid exempelvis remiss. Agria använder inte bilder och videomaterial som tillhandahållits av dig i annat syfte än att tillhandahålla tjänster till dig. Agria förbehåller sig rätten att spela in möten i kvalitets- och utbildningssyfte. Vi sparar videosamtal som förmedlas via Appen i upp till 30 dagar.

7. Otillåten användning och information

Agria kan komma att vidta åtgärder mot otillåten användning av konton och Appen (inklusive missbruk av tjänsten eller allmänt olämpligt beteende, bedömt i Agrias fullständiga diskretion), bl.a. genom att när som helst utan förvarning och ansvar för eventuella konsekvenser, stänga av ditt konto, ta bort information från Appen eller vidta andra åtgärder för att skydda Appens renommé och tillförlitlighet.

Om du brutit mot Användarvillkoren eller gällande rätt, eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är du skyldig att ersätta och hålla Agria skadeslöst från all skada som Agria orsakats.

8. Avbokning av möte

Avbokning av möten gällande veterinärvårdsrådgivning är kostnadsfri för befintliga försäkringstagare hos Agria Djurförsäkring. Kostnadsbelagda möten kan avbokas fritt fram till och med 60 minuter innan inbokat möte ska äga rum. Du har då rätt till återbetalning av redan betalat belopp för mötet. Återbetalningen kan ta uppemot 14 dagar. Du har inte rätt till återbetalning av redan betalat belopp för inbokat möte som avbokats senare än 60 minuter innan dess att mötet ska äga rum.

9. Avregistrering och avstängning

Användarvillkoren gäller så länge du har ett konto registrerat hos Agria. Om du inte längre vill vara bunden av Användarvillkoren måste du avsluta ditt konto. Avslutar du ditt konto ska Agria skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information kring dig med undantag för sådan information som Agria enligt lag har en skyldighet att spara. Om du bryter mot Användarvillkoren eller andra policys har Agria rätt att omedelbart stänga av ditt konto. Information angående dig som lagrats ska även skyndsamt tas bort. Du har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt konto utan särskilt tillstånd från Agria om ditt konto har stängts av i enlighet med denna punkt.

10. Priser och betalning

Priser och avgifter för möte med Veterinär via Appen, och samtliga eventuella övriga tillämpliga priser framgår i Appen.

Betalning för möte via Appen sker i förtid innan mötet påbörjas. Du kan inte påbörja möte med Veterinären innan dess att betalning erlagts.

11. Behandling av personuppgifter

Du samtycker till att Agria behandlar personuppgifter, som lämnas av dig i samband med att du registrerar ett konto i Appen, på det sätt som framgår nedan. Sådana personuppgifter är t.ex. uppgifter avseende namn, personnummer, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress och IP-adress samt personuppgifter som lämnas i samband med möten mellan dig och Veterinären. Sådana personuppgifter behandlas i syfte att Agria ska kunna tillhandahålla dig de tjänster via Appen som du valt att utnyttja vid skapande av konto. Personuppgifterna kan också komma att användas av Agria som underlag för administration av dina åtaganden, analyser i verksamheten, utveckling av produkter och direktmarknadsföring via olika medier, så som e-post. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till Veterinären eller ditt angivna försäkringsbolag.

Agria är personuppgiftsansvarigt för personuppgifter som du tillhandahåller på ditt konto, och du kan när som helst vända dig till Agria för att få information om vilka personuppgifter som behandlas, för att rätta eventuella felaktiga uppgifter, skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål samt för att instruera Agria att sluta att behandla personuppgifterna i framtiden.

Agria är personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som tillhandahålls från Veterinär och dennes konto samt information från möten och Agria åtar sig att behandla berörda personers personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och Veterinärs instruktioner samt att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda de uppgifter som behandlas från obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.

12. Tvist

Vid tvist mellan parterna ska svensk rätt äga tillämpning och avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

13. Kontakta oss

Vill du få kontakt med Agria kan du använda vår kundtjänst på www.agria.se/kontaka-oss. Kontaktuppgifter går också att finna i Appen.

×

Vi använder oss av cookies. Mer info